Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trần Anh Huy - 0906.883.817)

Thống kê truy cập

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tài nguyên

  Thời tiết

  Thủ Đô Hà Nội Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi
  Thành Phố Hồ Chí Minh Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh

  Liên kết

  Sắp xếp dữ liệu

  Đang trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2017

  Nhập SBD hoặc tên thí sinh

  CHÀO MỪNG QUÝ VỊ TRUY CẬP WEBSITE THƯ VIỆN HỌC LIỆU BẬC THCS

  anh 6 hsg

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Junmi Bu
  Ngày gửi: 21h:47' 01-03-2014
  Dung lượng: 70.5 KB
  Số lượt tải: 8
  Số lượt thích: 0 người
  Phòng giáo dục & đào tạo
  Huyện nga sơn  (Đề thi gồm có 03 trang)
  đề thi học sinh giỏi lớp 6 thcs cấp huyện
  năm học: 2010 - 2011
  Môn thi: Tiếng Anh
  Thời gian làm bài: 150 phút
  Ngày thi: 16/ 04/ 2011

  
  Question :I Phonetics (5 points) Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the others.(Tìm những từ mà phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại)
  1. A. bread B. repeat C. cheap D. teach
  2. A. those B. that C. this D. think
  3. A. smile B. kind C. polite D. silly
  4. A. man B. car C. hat D. bag
  5. A. blood B. book C. pool D. room

  Question : II (15 points) Put each verb in brackets into an appropriate form.
  ( Chia những động từ trong ngoặc cho phù hợp thì)
  1. Let’s ( go)______ swimming.
  2. Mai often ( play) ______ games with her brother.
  3. They often ( go)______ for a walk after school.
  4. Nam never ( go) ______ to school in the evening.
  5. There ( be) ______no trees in our school garden.
  6. Look ! John ( come) ____.
  7. Peter ( come) ___ from England. He ( come) ___ here 6 months ago to learn Vietnamese. Now he ( be) in the sitting room. Yesterday he ( visit) ___ me.
  8. How old ( be) ___ your parents?
  9. Who ( stand) ____ over there?
  10. What your mother ( do) ____ in the mornings?
  11. My close friend ( have) ____ got two brothers.
  12. My team ( have) ___ dinner now.

  Question :III (15 points) Choose the best answer to complete each sentence.
  ( Chon đáp án đúng để hoàn thành câu)
  1. Would you like ______tea?
  A. any B. some C. a D. many
  2. There ______ much beer in the bottle.
  A. isn’t B. aren’t C. is not D. A&C
  3. ______ does Nam have a toothache? – Because he eats too many cakes.
  A. What B. When C. Why D. Who
  4. Hoa is sitting ______ her parents.
  A. next B. opposite C. in front D. between
  5. What ______ are her eyes? – They are black.
  A. subject B. colour C. time D. class
  6. Are there any English ______ in your class? – No, there aren’t.
  A. students B. student C. child D. teacher
  7. How much ______ is there in the cupboard? – There’s a lot.
  A. eggs B. oranges C. milk D. apples
  8. I’m going ______ some oranges.
  A. buying B. buy C. buys D. to buy
  9. My sister is ______me.
  A. tall than B. taller than C. than tall D. than taller
  10. The Mekong River is______ than The Red River.
  A. longer B. taller C. shorter D. higher
  11. She is from Japan. She speaks ______.
  A. Vietnamese B. English C. Chinese D. Japanese
  12. Everest is ______mountain in the world.
  A. the high B. the higher C. highest D. the highest
  13. She is studying hard. She is going to be______ student in my class.
  A. the best B. best C. the better D. better
  14. What______ the weather like today?
  A. do B. is C. does D.
   
  Gửi ý kiến